محل نصب مخزن صاف و یکپارچه باشد.

محل نصب مخزن شیبدار نباشد.

Provide full continuous bottom support at the time of installation.

مخزن دور از آتش و مواد اشتعال زا نگهداری شود.

Keep the tank away from fire or hot objects.

درب مخزن همیشه بسته نگهداری شود.

Keep the tank cover closed at all time.

در صورت نگهداری مواد شیمیایی در مخزن با ما مشورت نمایید.

Consult us for storing specific chemical.

در صورت نصب مخزن در ارتفاع از پایه فلزی محکم استفاده شود.

Provide strong material,when installed on wood or metal stand.

هنگام حمل مایعات به آهستگی رانندگی شود.

Drive slow , when the tank is fulled.

سطح زیر مخزن باید بزرگتر از کف مخزن باشد.

The platform must be bigger than the base dimension of the tank.

از برخورد اجسام با مخزن جدا خودداری شود.

Take extra care to avoid any contact of sharp objects on the tank.

در هنگام نصب مخزن در داخل زمین دریچه را روی سطح زمین قرار دهید.

Keep the tank lid above the ground when it is installed under ground.